*موارد استفاده #به طور کلی این منو برای قرار دادن متن و توضیحات در کنار عکس آن مطلب مورد استفاده قرار میگیرد و این منو منویی است که می توان آنرا برای نیازهای مختلف به کار برد *خصوصیات #منویی عمومی 2 همان کارایی منوی عمومی 1 را داراست با این تفاوت که حاشیه و کادر منو از دور منو حذف شده است و از لحاظ جلوه بصری زیبایی بیشتری به منو بخشیده است