اینتروی ورودی وبسایت،ثبت و ذخیره ایمیل بازدیدکنندگان *موارد استفاده #ثبت و ذخیره ایمیل بازدیدکنندگان هنگام ورود به وبسایت *خصوصیات #قابلیت ذخیره ی ایمیل بازدید کنندگان از وبسایت و فرستادن ایمیل های مناسبتی به آنها،مانند اخبار جدید،تبریک اعیاد ایمیل های تبلیغاتی و غیره