*موارد استفاده #مشخص کردن نقاطی خاص بر روی یک عکس #مانند آموزش یک آیتم خاص با نمایش عکس آن و گذاردن نقاط روی آن #تعیین یک و یا چند مکان بر روی نقشه #و غیره *خصوصیات #قابلیت قرار دادن نقطه و یا نقاطی روی عکس #قابلیت دادن عنوان به نقاط #قابلیت قرار دادن توضیح مختصر برای هر نقطه #قابلیت تغییر رنگ برای نقاط انتخابی #قابلیت تغییر محل نقاط بر روی عکس بصورت دینامیک #قابلیت قرار دادن لینک داخلی و یا خارجی بر روی نقاط #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو