نمايندگان

شرکت هاي تبليغاتي ، طراحي و حتي اشخاص حقيقي که در انواع زمينه هاي تبليغات فعاليت دارند ميتوانند براي نمايندگي فروش
اين سيستم اقدام نمايند

نوع و شرايط همکاري با نمايندگان فروش

نمايندگان فروش در خريد اول خود از تسهيلاتي بهره مند نميباشند ، اما در خريد دوم در هزينه هاي مربوط به پکيج ها از 50 درصد
تخفيف و در خريد سوم از 100 تخفيف در هزينه پکيج ها برخوردار خواهد بود ، همچنين در صورت سفارش افزودن پکيج به فاکتور
قديم از از 50 در تخفيف بهره مند ميگردد

بطور خلاصه


  • خريد اول بدون تخفيف

  • خريد دوم تخفيف 50 درصد در هزينه هاي مربوط به پکيج ها

  • خريد سوم به بعد تخفيف 100 درصد در هزينه هاي مربوط به پکيج ها

  • تخفيف 50 درصد درصورت سفارش پکيج جديد به قرارداد قديمتذکر
اين تخفيفات شامل هزينه مربوط به اصل سيستم سايت ساز نمي باشد بلکه فقط شامل پکبج هاي قابل استفاده از اين
سيستم نظير گالري هاي عکس ، انواع پکيج هاي محصولات ، پروژه ها و غيره مي باشد

در صورت نياز به توضيحات بيشتر ميتوانيد با شماره هاي ما در تماس باشيد
02188108056
02188108057site by : FFGCMS http://www.ffgcms.com , http://www.flyingfeathery.com